Teatr Figur

Logo Teatru FigurTeatr Figur Kraków to nowocze­sny te­atr for­my, którego mi­sją jest kreowanie au­tor­skich spek­takli i wy­darzeń ar­ty­stycz­nych, po­szuki­wania nowych form wy­razu oraz od­naj­dywanie współcze­sno­ści w tra­dycyj­nych tech­nikach lal­ko­wych.
Obok dzia­łal­no­ści ar­ty­stycz­nej jed­nym z głów­nych celów TFK jest spo­pularyzowanie te­atru lal­ko­we­go w Krako­wie, stworze­nie ak­tyw­nego śro­dowiska złożonego z ar­tystów zaj­mu­jących się różn­ymi dzie­dzina­mi sz­tu­ki oraz publicz­no­ści, ak­tyw­nie ko­rzystającej z ofer­ty TFK: warsz­tatów, dys­kusji, pa­neli etc.

Głów­ne for­my dzia­łal­no­ści TFK:

1. Pro­duk­cja, pre­zen­tacja i pro­mo­cja spek­takli te­atru for­my
2. Cen­trum edu­ka­cji te­atral­nej
3. Labo­rato­rium te­atru cie­ni
4. Sz­tu­ka spo­łecz­na

Teatr Figur Kraków został powołany w styczniu 2007 roku z inicjatywy Fundacji Paideia ja­ko nie­zależny ze­spół ak­to­rów, plasty­ków, pe­dago­gów i anima­to­rów kul­tu­ry za­in­tereso­wanych współcze­snym te­atrem for­my. Greckie słowo Paideia oznacza świadome wychowywanie dziecka poprzez edukację i kulturę, w odwołaniu do uniwersalnego i wiecznego ideału człowieka. U podstaw działania Fundacji leży przekonanie, że nauka i kultura daje moc do myślenia, tworzenia i działania.

Teatr bierze udział w festiwalach te­atral­nych w tym tak pre­stiżowych jak Międzyna­ro­dowy Festiwal Sz­tu­ki Lal­kar­skiej w Biel­sku-Bia­łej, Międzyna­ro­dowy Festiwal Sz­tuk Współcze­snych dla Dzie­ci i Młodzie­ży KON-TEK­STY, Bo­ska Ko­media i in. Wie­lo­krot­nie wy­stępo­waliśmy za gra­nicą: m.in w USA, Niem­czech, Włoszech, Ro­sji, Ko­rei Po­łu­dnio­wej, na Taj­wanie czy w Chi­nach.

Działalność Teatru została wyróżniona na­gro­dą w ka­tego­rii "Naj­lep­sza Kreatyw­ność" podczas Międzyna­ro­dowego Kon­gre­su Lal­kar­skiego UNIMA 2012 w Cheng­du w Chi­nach. Obok pra­cy ar­ty­stycz­nej Teatr pro­wadzi sze­ro­ko za­kro­joną dzia­łal­ność edu­ka­cyj­no-spo­łecz­ną. Ważn­iej­sze pro­jek­ty: ("Dilet­tan­te - te­atr w ruchu", "Cygańs­kie Theatrum Mun­di"); "Te­atr Nau­ko­wy" (z Wy­dzia­łem Edu­ka­cji Mia­sta By­tom), "Lato w Te­atrze" i "Te­atr Pol­ska" (oba or­ga­nizowane przez In­sty­tut Te­atral­ny im. Z. Raszew­skie­go w War­sza­wie).

Kontakt:

e-mail:te­atr@teatr­fi­gur.pl