Konkurs mikołajkowy dla molików książkowych :)

Dziękujemy za wszystkie nadesłane przez Was prace na temat ulubionych świątecznych opowiadań! Na czele naszej konkursowej listy znalazły się Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa oraz Dziadek do orzechów i król myszy E.T. Hoffmana :)

Jury konkursowe wyłoniło laureatów, którzy otrzymają książki – "12 miesięcy ze Świętym Mikołajem, czyli trawnik pełen reniferów" Friedberta Stohnera od Wydawnictwa Prószyński i S-ka.

- Magda Kot, Krzysztof Sadowski oraz Michał Prokop.

Gratulujemy!

Laureaci zostali powiadomieni o zwycięstwie drogą mejlową.

-----------------------------------------------------------------------

Zapraszamy najmłodszych Czytelników Rodzinnego Krakowa do udziału w mikołajkowym konkursie, w którym na zwycięzców czekają 3 egzemplarze książki "12 miesięcy ze Świętym Mikołajem, czyli trawnik pełen reniferów" Friedberta Stohnera od Wydawnictwa Prószyński i S-ka.
O książce możecie przeczytać w naszej Czytelni.

Zadanie konkursowe: Napisz, jakie opowiadanie/powieść, a może wiersz o świątecznej tematyce są Twoimi ulubionymi i dlaczego? (maksymalnie 7-8 zdań).

mikołajLaureatów 3 najciekawszych wypowiedzi nagrodzimy książkami.

Zapraszamy do zabawy!

1. Napisz odpowiedź na zadanie konkursowe.
2. Wyślij swoją pracę na adres konkurs@rodzinny-krakow.pl
3. Na odpowiedzi czekamy w terminie: 14.11.2018-30.11.2018
3. Biorąc udział w konkursie, akceptujesz regulamin.
4. Nagrody trafią do autorów najciekawszych odpowiedzi. Uwaga! Koniecznym warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest wpisanie hasła konkursowego: "MIKOŁAJ". Odpowiedzi o innym tytule nie będą brane pod uwagę.

Pamiętajcie także o podaniu imienia i nazwiska w treści mejla.
Aby wziąć udział w konkursie trzeba mieć skończone 18 lat. Jeśli jesteście młodsi, poproście rodziców lub starsze rodzeństwo o pomoc.

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków: „Mikołajkowy konkurs”.

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Mikołajkowy konkurs.” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 14 listopada 2018 i trwa do 30 listopada 2018 r. (włącznie).
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie. W imieniu dziecka odpowiedź może przesłać jego rodzic lub pełnoprawny opiekun.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na napisaniu krótkiej wypowiedzi (maks. 7-8 zdań) na temat: "Napisz, jakie opowiadanie/powieść, a może wiersz o świątecznej tematyce są Twoimi ulubionymi i dlaczego?" (maksymalnie 7-8 zdań).
Prace należy przesłać na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie maila należy wpisać hasło: „MIKOŁAJ".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni i nagrodzi 3 Autorów najciekawszych odpowiedzi.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mailową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 30 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis reklamacji.
12. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
13. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
14. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
15. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie.
16. Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail będą przetwarzane przez organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora, nie będą też udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
16. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.