Moja kolekcja – konkurs

Konkurs rozstrzygnięty!

Dziękujemy wszystkim naszym Czytelnikom za liczny udział w konkursie i ciekawe, pełne pasji, wypowiedzi na temat własnych kolekcji. Wybór zwycięzców, jak to często bywa, nie należał do najłatwiejszych.

Jury konkursu wyłoniło drogą redakcyjnego głosowania czterech laureatów, którzy otrzymają od nas nagrody - 4 książki pt "Podróż na Wielką Górę. Bajka filozoficzna".

Nagrody wędrują do: Piotra Kozaka, Jadwigii Dańdy, Oli Pietras i Katarzyny Grzegorczyk. Zwycięzcy zostali powiadomieni o wygranej drogą mailową.

Gratulujemy! :)

--------------------------------------------------------------------------------------

Ponad 20 lat temu hitem "zbieractwa" były historyjki obrazkowe z gum do żucia Donald, papierki po czekoladach i puszki po zagranicznych napojach, które, ustawione w chwiejne konstrukcje, tworzyły zwieńczenie szaf i meblościanek. Wraz z upływem lat uwagę kolekcjonerów przyciągały coraz to inne przedmioty. Obecnie chyba największą popularnością cieszą się karty piłkarskie :)

Jeśli masz bzika na punkcie kolekcjonowania przedmiotów, weź udział w konkursie "Moja kolekcja" i napisz do nas o swojej pasji (maksymalnie 10 zdań). Mile widziane zdjęcia dokumentujące Wasze zbiory.

Do wygrania 4 książki pt "Podróż na Wielką Górę. Bajka filozoficzna" autorstwa Anny Machacz i Rafała Mazura, z ilustracjami Kamilii Golec.
 

Bajka filozoficzna

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków: „Moja kolekcja”.

1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Moja kolekcja” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 17 czerwca  2019 i trwa do 30 czerwca 2019 r. (włącznie).
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na napisaniu krótkiej wypowiedzi (maks. 10 zdań) na temat "Moja kolekcja".
Prace należy przesłać na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie maila należy wpisać hasło: „Kolekcja".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni i nagrodzi 4 Autorów najciekawszych odpowiedzi.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mailową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 30 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis reklamacji.
12. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
13. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
14. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
15. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie.
16. Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail będą przetwarzane przez organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora, nie będą też udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
16. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.