Powieść, do której wracam – konkurs

Konkurs rozstrzygnięty!

Dziękujemy Wszystkim za bardzo liczny udział w konkursie! Jury konkursowe postanowiło nagrodzić autorów trzech najciekawszych i najbardziej osobistych wypowiedzi na temat powieści:

1. miejsce:  Aleksandra Wilk
2. miejsce: Justyna Gaweł
3. miejsce: Paweł Dziuba

Gratulujemy!

Laureaci zostali powiadomieni o zwycięstwie drogą mejlową.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy Was do udziału w naszym konkursie! Do wygrania 3 książki autorstwa Marty Kisiel, od Wydawnictwa Uroboros

Zadanie konkursowe: Napisz, do jakiej powieści lubisz wracać  i dlaczego? (maksymalnie 7 zdań)

Laureatów 3 najciekawszych wypowiedzi nagrodzimy książkami autorstwa Marty Ksiel:

1. miejsce:  "Pierwsze słowo"
2. miejsce: "Nomen omen"
3. "Toń"

Powieść do której wracam – konkurs

Regulamin konkursu portalu Rodzinny Kraków: „Powieść, do której wracam”.

Regulamin niniejszy określa zasady uczestnictwa w konkursie internetowym „Powieść, do której wracam.” (zwanym dalej Konkursem) organizowanym przez portal Rodzinny Kraków (zwany dalej Organizatorem).
2. Konkurs rozpoczyna się 5 listopada 2018 i trwa do 16 listopada 2018 r. (włącznie).
3. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
5. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na napisaniu krótkiej wypowiedzi (maks. 7 zdań) na temat "Powieść do której wracam".
Prace należy przesłać na adres: konkurs@rodzinny-krakow.pl. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jeden list z odpowiedzią. W temacie maila należy wpisać hasło: „Powieść".
6. Komisja konkursowa, w której skład wchodzą redaktorzy portalu Rodzinny Kraków, wyłoni i nagrodzi 3 Autorów najciekawszych odpowiedzi.
7. Zwycięzca zostanie poinformowany o nagrodzie drogą mailową do 3 dni roboczych po zakończeniu Konkursu.
8. Organizator wyśle do każdego z nagrodzonych mail z prośbą o przesłanie Komisji danych potrzebnych do dostarczenia nagród, tj.: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, numeru telefonu.
9. Niedostarczenie wymienionych danych przez nagrodzonego w ciągu kolejnych 2 dni roboczych po otrzymaniu maila z informacją oznacza automatyczną i dobrowolną rezygnację z nagrody.
10. Nagroda zostanie wysłana na adres podany w treści wiadomości w ciągu 30 dni roboczych od momentu ogłoszenia wyników. Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje ekwiwalent pieniężny.
11. Reklamacje dotyczące odbioru nagród Konkursu można przesyłać w terminie 14 dni od dnia otrzymania nagrody na adres poczty elektronicznej Organizatora: kontakt@rodzinny-krakow.pl opisując stwierdzoną przyczynę reklamacji. Reklamacje nie zgłoszone w tym terminie nie będą przez Organizatora rozpatrywane.
Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, nazwę Konkursu, jak również dokładny opis reklamacji.
12. Do rozstrzygania reklamacji powołana jest Komisja Reklamacyjna. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną. Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.
13. Nagrody przepadają w sytuacji podania przez Uczestnika błędnych danych, co uniemożliwi kontakt z Uczestnikiem lub dostarczenie nagrody.
14. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, świadczone przez Pocztę Polską i firmy kurierskie usługi pocztowe.
15. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie unormowania zawarte w niniejszym Regulaminie.
16. Dane osobowe uczestników Konkursu w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz adres e-mail będą przetwarzane przez organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do Konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Dane osobowe podane przez laureatów konkursu nie będą przechowywane ani przetwarzane przez Organizatora, nie będą też udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia w przypadku wygranej dostarczenie do zwycięzcy nagrody.
16. W przypadku zmiany Regulaminu zostanie on podany do publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie go na tych stronach i poinformowanie wszystkich Czytelników portalu o tym fakcie.
17. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.